Pre-pack w upadłości konsumenckiej

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych radców prawnych.

Przygotowana likwidacja w upadłości konsumenckiej (tzw. pre-pack) polega na sprzedaży składników majątkowych o znacznej wartości na warunkach określonych w dodatkowym wniosku. Dzięki instytucji pre-pack wierzyciela są zaspokojeniu w wyższej wysokości, a całe postępowanie może zakończyć się zdecydowanie szybciej. Zgodnie z ustawą prawo upadłościowe wniosek o pre-pack może zostać złożony przez uczestnika postępowania o ogłoszenie upadłości. Uczestnikiem postępowania jest każdy, kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, oraz sam dłużnik.

Atrakcyjność pre-packu wynika z tego, że potencjalnym nabywcą składnika majątkowego może być każdy w tym m.in. osoby spokrewnione z upadłym. Oznacza to zatem, że np.  dom upadłego może zostać wykupiony m.in. przez małżonka, czy krewnego lub powinowatego w linii prostej. Zakupić taki składnik majątku będą mogły również osoby, które pozostają w faktycznym związku z upadłym lub prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe. Co bardzo ważne rozwiązanie to jest możliwe wtedy, gdy cena nabycia danego składnika majątku nie jest niższa niż cena wynikająca z oszacowania biegłego.

W innym wypadku, gdy nabywcą nie jest osoba bliską upadłemu, sąd uwzględni wniosek m.in. wtedy, kiedy cena jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszone o koszty postępowania i inne zobowiązania masy upadłości.