ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego związane z prawem zamówień publicznych. Klientami Kancelarii są zarówno podmioty udzielające zamówień, jak i wykonawcy uczestniczący w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Doradztwo prawne świadczone przez Kancelarię obejmuje m.in.:

– kompleksowe doradztwo prawne w postępowaniach prowadzonych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych,

– doradztwo prawne w zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowań przetargowych i konkursów,

– ocenę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod względem zgodności z prawem zamówień publicznych,

– przygotowanie projektów umów zawieranych w trybie zamówień publicznych,

– przygotowanie opinii prawnych związanych z problematyką zamówień publicznych oraz wykonaniem i zmianą umów zawartych w trybie zamówień publicznych,

– przygotowanie odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentacja w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą,

– przygotowanie skarg od rozstrzygnięć Krajowej Izby Odwoławczej do sądów powszechnych oraz reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi,

– reprezentacja w sporach dotyczących zmian umów zawartych w trybie zamówień publicznych.

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH OBRUSZNIK i WSPÓLNICY
ul. Dąbrowskiego 22 lok.13
42-200 Częstochowa
NIP: 7561929576
biuro@radcaslask.pl
+48 790 877 792
© Copyright 2018   |   web design DOTSK