Blokada alkoholowa – czym jest i kto może z niej skorzystać

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych radców prawnych.

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych jest to środek karny, orzekany przez sąd wobec sprawców przestępstw lub wykroczeń skierowanych przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. W niektórych przypadkach sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nawet dożywotnio. I co w takie sytuacji?

 

Czy da się ominąć zakaz prowadzenia pojazdów?

Niejednokrotnie sprawcy przestępstw, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, zastanawiają się, czy da się ominąć przedmiotowy zakaz, a jeśli tak, to jakie warunki trzeba spełnić?

Otóż, nie tyle co można ominąć orzeczony zakaz, ale istnieje możliwość skrócenia odczuwalnych jego skutków. W trakcie wykonywania środka karnego polegającego na zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych, sprawa może ubiegać się o jego skrócenie poprzez zastosowanie blokady alkoholowej.

 

Czym jest blokada alkoholowa?

Blokada alkoholowa, jest to urzędzie, które montuje się w pojeździe. Urządzenie to uniemożliwia uruchomienie silnika, gdy kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości. Kierowca przed każdym uruchomieniem silnika samochodu wyposażonego w blokadę alkoholową musi dmuchnąć w ustnik. Dopiero, gdy pomiar nie wykaże obecności alkoholu, można taki samochód uruchomić. Czujnik wbudowany w blokadę wykrywa stężenie alkoholu już od 0,1 mg/dm3. Bardziej zaawansowane urządzenia, wymagają czasem ponownego dmuchnięcia w trakcie trwania jazdy.

 

Kiedy można skorzystać z blokady alkoholowej?

Zgodnie z art. 182a § 1 k.k.w., aby sąd mógł orzec o blokadzie alkoholowej, muszą być spełnione następujące przesłanki:

  • wykonywanie wobec skazanego zakazu przez określony minimalny okres, tj:

w przypadku zakazu bezterminowego (dożywotniego) wniosek do sądu można złożyć dopiero wtedy, gdy okres wykonywania zakazu wyniósł co najmniej 10 lat. W przypadku zakazu terminowego można zrobić to po upływie co najmniej połowy orzeczonego wymiaru. I tak, w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 42 § 1 kodeksu karnego minimalny okres wykonywania zakazu wynosi 6 miesięcy, zaś w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 42 § 2 kodeksu karnego minimalny okres wykonywania zakazu wynosi 1 rok i 6 miesięcy;

  • pozytywna prognoza kryminologiczna:

wykonywanie przez skazanego zakazu prowadzenia pojazdów przez określony czas, nie jest wystarczającym warunkiem, którego spełnienie przesądza o zastosowaniu zmiany zakresu zakazu prowadzenia pojazdów. Nadto, sąd musi nabrać przekonania o zaistnieniu co do skazanego pozytywnej prognozy kryminologicznej, która pozwoli na ustalenie, że prowadzenie przez takiego sprawcę pojazdu w przyszłości nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

 

Co zrobić, aby uzyskać taką zgodę?

Należy złożyć do sądu wniosek o zmianę zakresu zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego wobec skazanego w ten sposób, że ma on być wykonywany w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Sądem właściwym do złożenia wniosku, zgodnie z art. 3 § 1 k.k.w. jest Sąd, który wydał wyrok w I instancji. Należy pamiętać, iż decyzja sądu ma charakter fakultatywny i sąd pomimo złożonego wniosku może wydać rozstrzygnięcie negatywne. W przypadku wydaje postanowienia o odmowie zmiany sposobu wykonywania środka karnego, skazanemu przysługuje zażalenie.

  

Jeżeli masz pytania odnośnie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową, zapraszamy do kontaktu.