Licytacja mieszkania – nowelizacja KPC

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych radców prawnych.

Nowelizacja ustawy kpc z 14.05.2020 r. dokonała zmian w zakresie egzekucji odnoszącej się do licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika.

W regulacji art. 952¹  kpc została również uregulowana kwestia licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii. Takiej licytacji nie przeprowadza się w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu.

Od wynikającej z art. 952 i 953 kpc zasady, że termin pierwszej licytacji wyznacza komornik z urzędu, nowy przepis art. 952¹ § 1 kpc wprowadza wyjątek, według którego wyznaczenie pierwszego terminu licytacji wymienionych w nim lokali i nieruchomości wyznacza się na wniosek wierzyciela. Przepis art. 952¹ kpc stosuje się również do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli przed tą datą nie został złożony przez wierzyciela wniosek o wyznaczenie terminu pierwszej licytacji. Z regulacji tej należy wywodzić a contrario, że jeżeli wniosek wierzyciela o wyznaczenie pierwszego terminu licytacji został zgłoszony przed datą wejścia w życie ustawy nowelizującej, przepis art. 952¹ kpc nie ma zastosowania do postępowań wszczętych i niezakończonych przed wejście w życie ustawy nowelizującej.