Odrzucenie spadku za małoletniego

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych radców prawnych.

Bardzo często zmarli krewni pozostawiają po sobie wiele długów. Mając tego świadomość, każdy z potencjalnych spadkobierców odrzuca spadek, dochowując ustawowego terminu – 6 miesięcy.

Jednakże, komplikacje pojawiają się gdy mamy małoletnie dziecko, które po złożonym przez nas oświadczeniu stanie się kolejnym spadkobiercą. Aby odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka, musimy wystąpić do Sądu rodzinnego o zgodę na dokonanie takiej czynności, gdyż przekracza ona zakres zwykłego zarządu. We wniosku należy wskazać, że długi spadkowe znacząco przekraczają pozostawiony przez zmarłego majątek.

Jednakże co z 6 miesięcznym terminem? Wydaje się on krótki przy szeregu czynności, których musimy dokonać. Doktryna wypracowała jednak jednoznaczne stanowisko. Postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 28.09.2016 sygn akt: III CSK 329/15., wskazano, że termin ulega zawieszeniu na czas toczącego się postępowania przed sądem rodzinnym, a rodzic winien niezwłocznie po uzyskaniu zgody, złożyć stosowne oświadczenie.

Rozwiązanie to należy uznać za sprawiedliwe, zarówno z punktu widzenia rodzica dziecka i małoletniego, a także wierzyciela, który usiłuje uzyskać po zmarłym swoją wierzytelność.