Nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do niego wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie

Zgodnie z przepisami Ustawy o Policji, które weszły w życie 30 listopada 2020 r., policjanci mają możliwość wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Z kolei od 15 sierpnia 2023 r. mają wejść w życie […]

Wyższe limity zwolnień z podatku od spadków i darowizn

Od 13.10.2022 r. obowiązuje rozporządzenie ministra finansów, które zwiększyło limity zwolnień z podatku od spadków i darowizn. Nie zmieniły się jednak ogólne zasady ich zgłaszania w urzędzie skarbowym.   Zgodnie z obowiązującymi regulacjami określonymi w ustawie o podatku od spadków i darowizn jego wysokość zależy od przynależności do określonej grupy. Nie podlega opodatkowaniu darowizna, której […]

Blokada rachunku bankowego przez prokuratora

Do blokada rachunku bankowego może dojść w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Uprawnienie to wynika z art. 106a Prawa bankowego. Przepis ten przewiduje, że w sytuacji powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że zgromadzone na rachunku bankowym środki, w całości lub w części pochodzą lub mają związek z przestępstwem, bank jest uprawniony do dokonania blokady środków na tym […]

Sankcja kredytu darmowego – czyli kredyt bez dodatkowych kosztów

Sankcja kredytu darmowego jest uprawnieniem konsumenta do spłaty kredytu bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w przypadkach przewidzianych w art. 45 Ustawy o kredycie konsumenckim. Odnosi się ona wyłącznie do kredytów konsumenckich, a zgodnie z art. 3 ww. ustawy przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej […]

Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym

Zabezpieczenie majątkowe jest przewidzianym w Kodeksie Postępowania Karnego, środkiem przymusu, którego celem jest zabezpieczenie wykonania orzeczenia, które zapadnie w przyszłości w postepowaniu karnym. Jego celem jest zabezpieczenie wykonania grożących kar, środków karnych i innych środków, jakie mogą być orzeczone w sprawie, a także kosztów procesu. Najogólniej mówiąc ma ono zapobiegać ukryciu lub wyzbyciu się przez […]

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie czy zatrzymanie są dla osoby niewinnej przeżyciem, którego skutki odciskają piętno zarówno w sferze psychicznej, jak i nierzadko finansowej. Warto zatem wiedzieć, że polskie prawo przewiduje możliwość uzyskania stosownego odszkodowania i zadośćuczynienia w takiej sytuacji. Zgodnie z art. 552 Kodeksu postępowania karnego oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania, kasacji lub skargi […]

Pomówienie – odpowiedzialność karna i cywilna

Jak wynika z Postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 21 stycznia 2022 r. I CSK 912/22, sprawca pomówienia w Internecie ponosi odpowiedzialność zarówno karną i cywilną, a skazanie prawomocnym wyrokiem sądu karnego za pomówienie wiąże sąd cywilny orzekający w sprawie o ochronę dóbr osobistych.   Powyższe orzeczenie Sądu Najwyższego zapadło na kanwie sprawy […]

Niegodność dziedziczenia z uwagi na dopuszczenia się przez spadkobiercę umyślnego ciężkiego przestępstwa

Wedle regulacji zawartej w art. 928 § 1 pkt 1 Kodeksu Cywilnego niegodność dziedziczenia zachodzi w razie dopuszczenia się przez spadkobiercę umyślnego ciężkiego przestępstwa. Definicji legalnej przestępstwa umyślnego należy postukiwać w Kodeksie Karnym. Zgodnie z art. 7 KK przestępstwem jest czyn zagrożony karą przewidzianą w kodeksie karnym dzielący się na zbrodnię i występek. Natomiast z […]

Przerwanie egzekucji z alimentów bieżących

Bardzo trudno jest przerwać postępowanie egzekucyjne nawet w sytuacji, gdy alimenty płacone są terminowo i w całości. Jednakże nie jest to niemożliwe. Jeden z rodziców, działając w imieniu dziecka, na rzecz którego sąd zasądził alimenty od drugiego rodzica, może w każdej chwili skierować do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego alimentów. Komornik w takiej […]

Popełnienie wykroczenia a wpis do Krajowego Rejestru Karnego

Zdarzają się sytuacje, w których konieczne jest wykazanie, że jest się osobą niekaraną. Najczęściej wymóg taki stawiany jest przed kandydatami na stanowiska, na które wymagana jest niekaralności lub brak zakazu wykonywania określonego zawodu. Należy wówczas przedstawić zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Ujawnienie skazania za wykroczenie lub przestępstwo określone w ustawie o Krajowym Rejestrze […]