Przerwanie egzekucji z alimentów bieżących

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych radców prawnych.

Bardzo trudno jest przerwać postępowanie egzekucyjne nawet w sytuacji, gdy alimenty płacone są terminowo i w całości. Jednakże nie jest to niemożliwe.

Jeden z rodziców, działając w imieniu dziecka, na rzecz którego sąd zasądził alimenty od drugiego rodzica, może w każdej chwili skierować do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego alimentów. Komornik w takiej sytuacji zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie egzekucyjne i nie bada zasadności takiego wniosku.

Może dojść wówczas do sytuacji, że postępowanie egzekucyjne będzie toczyć pomimo, iż zobowiązany do alimentów rodzic nie dał podstaw do jego wszczęcia, bądź spłacił już zaległość i uiszcza alimenty na bieżąco.  Dla uwolnienia się od egzekucji komorniczej oraz od dalszego ponoszenia jej kosztów, przewidziane są dwa sposoby prowadzące do umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Pierwszy z nich polega na polubownym rozwiązaniu sprawy, polegającym na porozumieniu się z drugim rodzicem występującym jako przedstawiciel ustawowy dziecka, na rzecz którego zasądzono alimenty, co do dalszego sposobu płacenia alimentów. Rodzic zobowiązany do alimentów zobowiąże się do terminowego płacenia alimentów do rąk przedstawiciela ustawowego dziecka zgodnie z orzeczeniem sądowym, wobec czego drugi rodzic wystąpi do komornika z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Rozwiązanie takie jest jednak trudne do uzyskania w sytuacji silnego konfliktu pomiędzy rodzicami. Argumentem przekonującym do takiego zakończenia sprawy może być uświadomienie drugiemu rodzicowi konieczności poniesienia przez niego kosztów niecelowego prowadzenia egzekucji.

Drugie rozwiązanie nie wymaga zgody wierzyciela, lecz wiąże się z koniecznością wyłożenia większej sumy przez dłużnika. Zgodnie z art. 883 § 2 k.p.c., dłużnik może żądać od komornika umorzenia postępowania egzekucyjnego co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, tj. alimentów bieżących, jeżeli nie ma zaległości oraz złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę stanowiącą sześciokrotność zasądzonych świadczeń alimentacyjnych z umocowaniem komornika do podejmowania tych pieniędzy w sytuacji, gdyby w przyszłości rodzic spóźnił się lub uchylał od płacenia zasądzonych alimentów.

W sytuacji natomiast, gdy obok alimentów bieżących dochodzone są alimenty zaległe, a rodzic zobowiązany jest w stanie wykazać, że uiścił te świadczenia alimentacyjne, może on wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne o pozbawienie wyroku zasądzającego alimenty wykonalności w części dotyczącej rzekomych zaległości alimentacyjnych.