Odpowiedzialność za długi małżonka

Sąd Najwyższy (sygnatura akt III CZP 106/18) orzekł, że prawo wierzyciela do zaspokojenia się (spłaty długu) z majątku wspólnego małżonków na podstawie art. 41 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego może zostać zrealizowane także poprzez wniesienie powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika. Polega to na zobowiązaniu go do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną pozwany […]

Roszczenie spadkobiercy o udzielenie informacji o rachunku bankowym spadkodawcy

Po śmierci posiadacza rachunku na banku ciąży obowiązek udzielenia każdemu ze spadkobierców informacji dotyczących dyspozycji dokonanych na tym rachunku i wobec takich osób bank nie może zasłaniać się tajemnica bankową. Nie mają oni jednak prawa do wszystkich danych dotyczących operacji i dyspozycji, ale tylko do takich, jakie uzyskałby sam posiadacz zgodnie z umową rachunku bankowego. […]

Upadłość konsumencka małżonków w świetle nowelizacji prawa upadłościowego

Często zadłużenie dotyczy obojga małżonków, którzy pozostają w ustawowej wspólności majątkowej. Możliwe są dwa scenariusze – wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć jeden z małżonków albo oboje. Po ogłoszeniu upadłości wobec jednego z małżonków pociąga to za sobą szereg skutków wobec drugiego małżonka tj.: między małżonkami ustaje wspólność majątkowa i zastępuje ją rozdzielność majątkowa; cały […]