Zamówienia publiczne a restrukturyzacja przedsiębiorcy oferenta

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych radców prawnych.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa oferenta nie stanowi obowiązkowej przesłanki do jego wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przetargowego. W ustawowym katalogu przesłanek fakultatywnych jest już natomiast mowa o restrukturyzacji.  W art. 109 ust. 1 pkt 4   ustawy prawo zamówień publicznych fakt „zawarcia układu” z wierzycielami może stanowić fakultatywną (zastrzeżoną w SIWZ) przesłankę do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przepis ten jest mocno dyskusyjny i może stanowić naruszenie konkurencyjności. Przepis wprowadza możliwość wykluczenia wykonawcy nie w przypadku otwarcia restrukturyzacji, ale w sytuacji, gdy wykonawca ma już zawarty układ z wierzycielami. Nielogiczne zatem jest wykluczenie podmiotu, który zawarł układ z wierzycielami czyli jest na najlepszej drodze do osiągnięcia stabilności finansowej i płynności finansowej. Natomiast w przypadku samego otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego takiego przedsiębiorcy wykluczyć nie można. Jest to swego rodzaju absurd, gdyż przedsiębiorca który zawarł układ z wierzycielami jest wypłacalny i ma szanse na normalne funkcjonowanie oraz realizację układu. Podmiot który jedynie otworzył postępowanie w mojej ocenie nie daje takiej gwarancji.

Skutki powyższego (nielogicznego) ograniczenia ma łagodzić przepis art. 109 ust. 3 prawa zamówień publicznych,  zgodnie z którym m.in. w przypadku zawarcia układu z wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia. Zatem zamawiający może nie wykluczyć wykonawcy, który ma zawarty układ, ale w ocenie zamawiającego jest w stanie wykonać zamówienie, jednakże ocena tego należy zawsze do zamawiającego. Mamy tutaj do czynienia z oceną i uznaniem zamawiającego. W razie sporu na tym tle rozstrzygać będzie Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając  odwołanie wykonawcy.