Zakaz spełniania świadczeń, potrącenia i wypowiadania umów w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych radców prawnych.

Zgodnie z przepisem art. 252 prawa restrukturyzacyjnego, który to przepis przewiduje zakaz spełniania przez dłużnika świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem. Jest to jeden z podstawowych skutków otwarcia powyższego postępowania restrukturyzacyjnego. Zaznaczyć należy, że zakaz spełniania świadczeń nie zależy od jakichkolwiek zgód nadzorcy układu.

Zgodnie ze stosowanym odpowiednio art. 253 ust. 1 prawa upadłościowego nie są dopuszczalne potrącenia. Dotyczy to zarówno tzw. potrąceń krzyżowych czyli takich w których wierzytelność wierzyciela powstała przed obwieszczeniem o otwarciu postępowania, a wierzytelność dłużnika restrukturyzowanego powstała po obwieszczeniu. Bezprawne będą potrącenia, gdy wierzyciel będąc dłużnikiem dłużnika, stał się po dniu otwarcia uproszczonego postępowania jego wierzycielem przez nabycie w drodze przelewu lub indosu wierzytelności powstałej przed dniem otwarcia postępowania. W pełni dopuszczalne są potrącenia, gdy obie wierzytelności powstały przed otwarciem lub po otwarciu postępowania.

Przepis art. 256 prawa restrukturyzacyjnego, zgodnie z którym niedopuszczalne jest wypowiedzenie niektórych kluczowych umów wzajemnych podczas trwania uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Katalog umów wzajemnych wskazanych jest w art. 256 ust. 1 i 2 prawa restrukturyzacyjnego i katalog ten ma charakter zamknięty. Zatem złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu nie wywołuje skutków prawnych.