Upadłość banku

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych radców prawnych.

Zgodnie z prawem, upadłość banku może nastąpić, jeżeli według bilansu sporządzonego na koniec okresu sprawozdawczego aktywa banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań, lub jeżeli bank nie reguluje swoich zobowiązań w zakresie wypłaty tzw. środków gwarantowanych na rachunkach bankowych (obecnie w stu procentach gwarantowane są depozyty do równowartości 100.000 euro).

Komisja Nadzoru Finansowego podejmuje w takim wypadku decyzję o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego. Decyduje również o tym, co dzieje się z bankiem dalej. A możliwości nie ma dużo. Po pierwsze KNF może zdecydować o przejęciu tego banku przez inny bank (za zgodą banku przejmującego). W takim przypadku bank przejmujący przejmuje wszelkie prawa i zobowiązania poprzedniego banku, w tym wszelkie zobowiązania wobec jego klientów. Chęci na Getin od dawna nie zgłaszały żadne banki.

KNF może również wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

W przypadku banków sąd zawsze ogłasza upadłość z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Dopiero w przypadku, gdyby do zawarcia układu nie doszło, upadłość ulega przekształceniu na upadłość likwidacyjną.

Z punktu widzenia konsumenta usług bankowych najistotniejsze będą trzy kwestie związane z ogłoszeniem upadłości banku – co się dzieje z pieniędzmi znajdującymi się na rachunkach bankowych, przedmiotami znajdującymi się w skrytkach bankowych oraz jaki ma to wpływ na zawarte z bankiem umowy kredytowe?

Umowy rachunku bankowego z dniem ogłoszenia upadłości ulegają rozwiązaniu. Oprocentowanie rachunków bankowych jest naliczane do dnia ogłoszenia upadłości.

W związku z rozwiązaniem umów, środki znajdujące się na rachunkach winny zostać zwrócone deponentom. Co ważne, klient banku nie jest tu zdany wyłącznie na wypłatę środków znajdujących się w masie upadłości banku. Na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym zarządca komisaryczny, zarządca w toku upadłości lub syndyk dokonują wypłat środków gwarantowanych w ciągu 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego oraz złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Oznacza to, że wypłaty rozpoczną się jeszcze przed ogłoszeniem przez Sąd upadłości. Komisja Nadzoru Finansowego może przydłużyć termin wypłat o maksymalnie 10 dodatkowych dni roboczych.

Ta część depozytów, która nie jest objęta gwarancją BFG czyli środki ponad kwotę 100.000 euro stanowi wierzytelność właściciela rachunku do masy upadłości banku. Klient banku powinien dokonać stosownego zgłoszenia na listę wierzytelności. Trudno jednakże określić jaka część zostanie mu wypłacona przez syndyka w wyniku podziału majątku upadłego banku w trakcie postępowania upadłościowego, jeżeli upadły bank nie zostanie przez syndyka sprzedany w całości.

Rozwiązaniu ulegają również umowy kredytów i pożyczek. Ale nie wszystkie – wygasają bowiem tylko takie umowy, które już zostały podpisane, ale pożyczka nie została jeszcze przez bank faktycznie udzielona. Jest to rozwiązanie korzystne dla kredytobiorców. Gdyby z dniem ogłoszenia upadłości rozwiązaniu ulegały wszystkie umowy kredytu, zarządcy bądź syndykowi banku przysługiwałoby prawo żądania natychmiastowej spłaty całego zaciągniętego kredytu.