Ustawa lichwiarska działa w starych kredytach

Przerwanie przez wierzyciela przedawnienia przechodzi na nabywcę długu, ale lichwiarskie odsetki już nie. To najważniejszy element w wyroku Sądu Najwyższego. Dłużnik może wystąpić do sądu o pozbawienia wyroku wykonalności na podstawie art. 840 KPC, m.in. kwestionując istnienie długu. Z tej możliwości skorzystali dłużnicy, którzy na podstawie wyroku mieli zapłacić bankowi ponad 200 tys. zł niespłaconego […]