Upadłość gospodarstwa rolnego

Ustawa Prawo upadłościowe przewiduje odrębne tryby ogłoszenia dla przedsiębiorców i dla osób fizycznych – są to: upadłość na zasadach ogólnych i tzw. upadłość konsumencka. W przypadku pierwszego trybu, przewidzianego dla przedsiębiorców ustawa Prawo upadłościowe dokonuje wyłączenia zdolności upadłościowej osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rolne, która nie prowadzi innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Jeśli osoba fizyczna prowadząca […]

Skutki ogłoszenia upadłości byłego małżonka po orzeczeniu rozwodu a przed podziałem majątku wspólnego

Skutkiem orzeczenia rozwodu jest ustanie ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Oznacza to, że do byłych małżonków nie ma zastosowania przyjęta na gruncie przepisów regulujących postępowanie upadłościowe regulacja wykluczająca podział majątku wspólnego małżonków pozostających przed ogłoszeniem upadłości jednego z nich w ustroju wspólności majątkowej. Warunkiem zastosowania tej regulacji jest bowiem istnienie związku małżeńskiego oraz pozostawanie przez małżonków […]