Upadłość konsumencka małżonków w świetle nowelizacji prawa upadłościowego

Często zadłużenie dotyczy obojga małżonków, którzy pozostają w ustawowej wspólności majątkowej. Możliwe są dwa scenariusze – wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć jeden z małżonków albo oboje. Po ogłoszeniu upadłości wobec jednego z małżonków pociąga to za sobą szereg skutków wobec drugiego małżonka tj.: między małżonkami ustaje wspólność majątkowa i zastępuje ją rozdzielność majątkowa; cały […]

Najistotniejsze skutki upadłości konsumenckiej

Najistotniejsze skutki upadłości konsumenckiej Skutki upadłości konsumenckiej należy rozpatrywać m.in. w odniesieniu do majątku dłużnika, małżeńskich ustrojów majątkowych, zobowiązań, spadków. Ogłoszenie upadłości wywiera określony wpływ na pozostałe postępowania sądowe o zapłatę, a także ogranicza możliwości podjęcia egzekucji. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a majątek upadłego Z dniem wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości majątek upadłego staje się tzw. […]

Upadłość jeszcze raz

Bardzo dobrą wiadomością dla wielu dłużników jest możliwość ponownego ubiegania się o oddłużenie w upadłości konsumenckiej nawet, jeśli wcześniej złożony wniosek był oddalony lub doszło do umorzenia postępowania upadłościowego. W stanie prawnym przed ostatnią nowelizacją prawa upadłościowego (do dnia 23.03.2020 r.) oddalenie wniosku o upadłość konsumencką lub umorzenie postępowania z innych przyczyn niż na wniosek […]

Pre-pack w upadłości konsumenckiej

Przygotowana likwidacja w upadłości konsumenckiej (tzw. pre-pack) polega na sprzedaży składników majątkowych o znacznej wartości na warunkach określonych w dodatkowym wniosku. Dzięki instytucji pre-pack wierzyciela są zaspokojeniu w wyższej wysokości, a całe postępowanie może zakończyć się zdecydowanie szybciej. Zgodnie z ustawą prawo upadłościowe wniosek o pre-pack może zostać złożony przez uczestnika postępowania o ogłoszenie upadłości. […]

Zmiany w upadłości konsumenckiej

Udoskonalenie obecnego modelu upadłości konsumenckiej oraz uproszczenie niektórych procedur to zapowiadane cele obszernej nowelizacji Prawa upadłościowego. Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, np.: nie ma pieniędzy na zakup […]