Odszkodowanie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Dyspozycja zawarta w art. 23 kodeksu cywilnego wskazuje, że dobra osobiste człowieka pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Ponadto użyte w powyższej normie sformułowanie „w szczególności” oznacza, iż wymienione dobra nie stanowią zamkniętego katalogu i mają charakter przykładowy. Nie można zatem stronie odmówić objęcia ochroną cywilnoprawną dóbr osobistych, w […]

Wyłączenia zdrady jako przesłanki przypisania winy rozkładu pożycia małżeńskiego

Nie każde naruszenie obowiązków małżeńskich stanowić będzie o winie danego małżonka, lecz tylko to, które miało wpływ na spowodowanie (bądź utrwalenie) rozkładu pożycia małżeńskiego (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 12 marca 2010 r., I ACa 35/10). Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 maja 2005 r., V CK 646/04 uznał, że w sytuacji, w […]

Nierówne udziały małżonków po rozwodzie

Co do zasady, udziały małżonków w majątku wspólnym są równe (wnika to bezpośrednio z przepisów). Nie ma bezpośredniego znaczenia kwestia winy w rozkładzie pożycia określona w sprawie rozwodowej. Wyrok wydany przez Sąd Najwyższy o sygn. akt II CSK 337/18, dotyczy sytuacji, w której żona, grając w wielu klubach w Polsce i za granicą, miała wiele […]

Skutki ogłoszenia upadłości byłego małżonka po orzeczeniu rozwodu a przed podziałem majątku wspólnego

Skutkiem orzeczenia rozwodu jest ustanie ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Oznacza to, że do byłych małżonków nie ma zastosowania przyjęta na gruncie przepisów regulujących postępowanie upadłościowe regulacja wykluczająca podział majątku wspólnego małżonków pozostających przed ogłoszeniem upadłości jednego z nich w ustroju wspólności majątkowej. Warunkiem zastosowania tej regulacji jest bowiem istnienie związku małżeńskiego oraz pozostawanie przez małżonków […]

Kredyt hipoteczny i pożyczka hipoteczna po rozwodzie

Rozwód powoduje powstanie między małżonkami solidarnej odpowiedzialności za długi zaciągnięte w czasie trwania małżeństwa. Większość małżeństw zaciąga podczas trwania związku w celu zakupu nieruchomości kredyt hipoteczny lub pożyczkę hipoteczną. Rozwiedzeni ze sobą ludzie zazwyczaj solidarnie odpowiadają za długi zaciągnięte wspólnie w czasie trwania małżeństwa. W przypadku kredytu hipotecznego możliwe jest negocjowanie z bankiem przeniesienie obowiązku […]