Nierówne udziały małżonków po rozwodzie

Co do zasady, udziały małżonków w majątku wspólnym są równe (wnika to bezpośrednio z przepisów). Nie ma bezpośredniego znaczenia kwestia winy w rozkładzie pożycia określona w sprawie rozwodowej. Wyrok wydany przez Sąd Najwyższy o sygn. akt II CSK 337/18, dotyczy sytuacji, w której żona, grając w wielu klubach w Polsce i za granicą, miała wiele […]

Skutki ogłoszenia upadłości byłego małżonka po orzeczeniu rozwodu a przed podziałem majątku wspólnego

Skutkiem orzeczenia rozwodu jest ustanie ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Oznacza to, że do byłych małżonków nie ma zastosowania przyjęta na gruncie przepisów regulujących postępowanie upadłościowe regulacja wykluczająca podział majątku wspólnego małżonków pozostających przed ogłoszeniem upadłości jednego z nich w ustroju wspólności majątkowej. Warunkiem zastosowania tej regulacji jest bowiem istnienie związku małżeńskiego oraz pozostawanie przez małżonków […]