Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności może mieć dwojaki charakter: obligatoryjny lub fakultatywny. W pierwszym przypadku w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 150 kodeksu karnego wykonawczego sąd musi odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności. Okolicznościami tymi są choroba psychiczna lub inna ciężka choroba, które uniemożliwiają wykonywanie kary pozbawienia wolności. Kodeks nie precyzuje, o jakie dokładnie […]