Odwołanie darowizny

Odwołanie darowizny niewykonanej Darczyńca może odwołać darowiznę, której jeszcze nie wykonał, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania albo bez uszczerbku dla ciążących na nim obowiązków alimentacyjnych (np. darczyńca ciężko zachorował, utracił pracę). Odwołanie darowizny już wykonanej Darczyńca może odwołać […]