Niewypłacalność a COVID-19

Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo. W dniu 08.3.2020 r. weszła […]

Możliwości prawne odwołania się od kary pieniężnej, mandatu nałożonych za niezastosowanie się do obostrzeń związanych z COVID-19

W poprzednim artykule została przedstawiona kwestia sankcji za nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z COVID-19. Niniejszy artykuł zostanie poświęcony kwestii odwołań, sposobów zachowania się, jeżeli jako ukarani nie zgadzamy się z nałożoną karą pieniężną, czy mandatem.   Zacznijmy od mandatu nakładanego przez Policję. W pierwszej kolejności należałoby zacząć od przypomnienia, że w momencie podejmowania […]

Kary pieniężne i mandaty za nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Z uwagi na panującą obecnie na terenie Polski pandemię koronawirusa mają zastosowanie m.in. przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 05.12.2008 r. oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.   Powyższe przepisy nie […]

Uprawnienia rodzica w sytuacji zamknięcia szkół COVID-19

W dniu 11.03.2020 r. Ministerstwo podjęło decyzję o zamknięciu wszystkich szkół, żłobków i przedszkoli – zarówno państwowych i prywatnych. Rodzice mogą liczyć na wsparcie – specustawa uchwalona przez Rząd, dotycząca #koronawirus uprawnia opiekuna do skorzystania z dodatkowych 14 dni opieki nad dzieckiem , a także 80% zasiłku opiekuńczego, który przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy: * […]