Rozliczenie konkubinatu

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych radców prawnych.

Radca prawny od spraw rodzinnych Częstochowa

Instytucja dotycząca rozliczeń majątkowych pomiędzy osobami pozostającymi w konkubinacie budzi spore rozbieżności w orzecznictwie z uwagi na to, że nie jest ona uregulowana w przepisach. Konsekwencją tego jest poszukiwanie rozwiązań na tle uregulowanych już ustawowo instytucji tj. rozliczenia majątkowe na podstawie przepisów o zniesieniu współwłasności, bezpodstawnym wzbogaceniu, czy regulacji dotyczących spółki cywilnej. Przy rozliczaniu konkubinatu brak jest natomiast możliwości stosowania zarówno wprost, jak i przez analogię przepisów z zakresu małżeńskich stosunków majątkowych.

Do partnerów z konkubinatu nie mogą być stosowane przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego odnoszące się do osób pozostających w związku małżeńskim. Jednak nie można wykluczyć w konkretnych okolicznościach sprawy, że stosunki majątkowe pomiędzy konkubentami mogły być ukształtowane w ten sposób, że gospodarowali oni z jednego budżetu, nie rozliczając wnoszonych dochodów i ponoszonych wydatków, które traktowane były jako jednakowe.

Oceniając podstawę rozliczeń pomiędzy konkubentami każdorazowo należy uwzględnić okoliczności konkretnej sprawy oraz specyfikę wynikającą ze splotu stosunków osobisto – majątkowych, ukształtowanych w ramach danego związku. Co do roszczeń z tytułu nabytych wspólnie nieruchomości i rzeczy ruchomych, jak również z tytułu nakładów dokonanych na te przedmioty, należy stosować przepisy o zniesieniu współwłasności, natomiast co do roszczeń z tytułu nakładów dokonanych przez jednego z konkubentów na wchodzące w skład wspólnego gospodarstwa przedmioty majątkowe.