Postępowanie egzekucyjne a restrukturyzacja

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych radców prawnych.

Postępowania restrukturyzacyjne przewidziane w ustawie z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne. W wielu przypadkach warunkiem osiągnięcia celu restrukturyzacji jest ograniczenie lub całkowite wyłączenie dopuszczalności prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Takie rozwiązanie leży zarówno w interesie przedsiębiorcy – dłużnika, jak i ogółu jego wierzycieli. Priorytetem jest bowiem skuteczna restrukturyzacja, a więc zawarcie, zatwierdzenie, a przede wszystkim wykonanie układu. Natomiast jest to możliwe jedynie wówczas, gdy dłużnik może normalnie funkcjonować, prowadzić produkcję, świadczyć usługi etc.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego obejmie większość wierzytelności.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego z mocy prawa odnosi się wyłącznie do egzekucji wierzytelności objętej układem. Przepis art. 150 Prawa restrukturyzacyjnego stanowi, że do tej grupy wierzytelności należy zaliczyć:

  1. wierzytelności osobiste powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
  2. odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
  3. wierzytelności zależne od warunku, jeżeli warunek ziścił się w czasie wykonywania układu,
  4. wierzytelności wobec dłużnika wynikające z umowy wzajemnej, która nie została wykonana w całości lub części przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, w przypadku gdy świadczenie drugiej strony jest świadczeniem podzielnym i tylko w zakresie, w jakim druga strona spełniła świadczenie przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i nie otrzymała świadczenia wzajemnego.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie obejmie wszystkich wierzytelności.

Zawieszenie egzekucji nie obejmuje wierzytelności tych, których nie obejmuje układ. Dotyczy do wierzytelności:

  1. wierzytelności alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę,
  2. roszczeń o wydanie mienia i zaniechanie naruszania praw,
  3. wierzytelności, za które dłużnik odpowiada w związku z nabyciem spadku po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, po wejściu spadku do masy układowej lub sanacyjnej,
  4. wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, których płatnikiem jest dłużnik,
  5. wierzytelności ze stosunku pracy,
  6. wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie jej układem (zgodę na objęcie wierzytelności układem wyraża się w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny, najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem).

W przypadku wierzytelności nieobjętych układem – co do zasady – nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego w toku postępowania restrukturyzacyjnego (w tym także postępowania układowego), jednakże wierzyciel posiadający wierzytelność zabezpieczoną na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską może w toku postępowania układowego prowadzić egzekucję wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia (art. 260 ust. 1 w zw. z art. 279 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne).

Kwoty wyegzekwowane w zawieszonych postępowaniach egzekucyjnych winny wrócić do dłużnika.

Przepis art. 278 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne stanowi ponadto, że sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, a jeszcze niewydane, organ egzekucyjny przelewa się do masy układowej niezwłocznie po wydaniu postanowienia o otwarciu postępowania układowego. Przekazanie dotyczy całych sum uzyskanych – wyłączona została przez ustawodawcę możliwość dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi w celu zaspokojenia należności objętych układem ulegają umorzeniu z mocy prawa z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ. W przypadku umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub uchylenia układu zawieszone postępowanie egzekucyjne powinno zostać podjęte.