Polityka prywatności

Definicje
1. Kancelaria – Kancelaria Radcy prawnego Joanna Obrusznik, ul. Kilińskiego 18/20 lok. 15, 42-200 Częstochowa, NIP 7591929576.
2. Strona – strona internetowa prowadzona pod adresem www.radcaslask.pl.
3. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę, a także osoba zamierzająca skorzystać z usług Kancelarii lecz nie zawarła jeszcze z nią umowy;
4. Klient – osoba korzystająca z usług Kancelarii rozumiana jako osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę świadczenia usług z Kancelarią w zakresie dotyczącym któregokolwiek z produktów oferowanych przez Kancelarię;
5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
6. Zaufani Partnerzy – osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, współpracujące z Kancelarią, zobowiązane do przestrzegania regulacji RODO także w zakresie powierzanych przez Kancelarię danych osobowych.

§2
Adres i przeznaczenie Strony
1. Strona dostępna jest w domenie internetowej o nazwie: radcaslask.pl.
2. Głównym przeznaczeniem Strony jest:
1. sprzedaż usług oferowanych przez Kancelarię;
2. prezentacja oferty usługowej Kancelarii;
3. umożliwienie pozostawienia przez Użytkowników danych kontaktowych;
4. dokonanie płatności za usługi świadczone przez Kancelarię za pośrednictwem udostępnionych systemów płatności.

§3
Obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu
1. Użytkownicy odwiedzający stronę obowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, a także korzystania ze Strony w sposób nie naruszający praw osób trzecich w tym Kancelarii.
2. Wszelkie reklamy, ogłoszenia, cennik, informacje generowane przez Kancelarię stanowią zaproszenie do podjęcia rokowań w celu zawarcia umowy, chyba że z ich treści wyraźnie wynika, iż stanowią ofertę handlową skierowaną do danej osoby.

§4
Odpowiedzialność za treści
1. Kancelaria dokłada wszelkich starań, by informacje umieszczone na Stronie były poprawne oraz aktualizowane na bieżąco, jednakże Kancelaria nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność
i stałą dostępność Strony.
2. Kancelaria jest odpowiedzialna jedynie za treści zamieszczone na Stronie przez przez nią lub osoby działające na jej zlecenie.
3. Wiążące informacje, zalecenia lub porady Kancelaria przekazuje za pośrednictwem komunikacji indywidualnej.
4. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany treści Strony, jej uzupełniania, modyfikacji a nawet całkowitego usunięcia zamieszczonych informacji.
5. Na Stronie zamieszczone zostaną linki do adresów stron internetowych innych podmiotów. Kancelaria nie odpowiada za treści zamieszczone pod tymi adresami.

§5
Ochrona praw autorskich
1. Zawartość Strony (treść, kształt, struktura) chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim, w szczególności poprzez postanowienia ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
2. Prawa do wszelkich materiałów zamieszczanych na Stronie zastrzeżone są na rzecz Kancelarii lub podmiotów uprawnionych (np. klientów, partnerów handlowych, itp.).
3. Żadna część Strony nie może być kopiowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym poprzez fotokopiowanie, drukowanie, CD/DVD bądź inne środki służące przechowywaniu danych, bez zgody Kancelarii. Ewentualne odstępstwa od powyższej zasady przewidziano w regulaminie.
4. Pobieranie i kopiowanie treści zamieszczonych na stronie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
5. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika sankcjonowane jest zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawą Kodeks cywilny.

§6
Ochrona danych osobowych
1. Kancelaria przetwarza dane osobowe jej Klientów oraz Użytkowników będących osobami fizycznymi lub osób fizycznych będących częścią struktury Klientów oraz Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej: RODO.
2. Przekazanie przez Użytkowników lub Klientów danych osobowych stanowi wymóg umowny umożliwiający Administratorowi świadczenie usług na rzecz Klienta lub Użytkownika. Niepodanie danych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług na rzecz Klienta lub Użytkownika.
3. Korzystając z usług Kancelarii zarówno za pośrednictwem Strony jak i poprzez inne formy kontaktu, także na wstępnym etapie ustalania warunków współpracy, Użytkownicy lub Klienci powierzają Kancelarii swoje dane osobowe.
4. Jakakolwiek forma przetwarzania danych osobowych Klientów lub Użytkowników wymaga uprzedniego uzyskania ich wyraźnej i dobrowolnej zgody.
5. Kancelaria uprawniona będzie także do przetwarzania danych osobowych Klientów lub Użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest Klient lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy.
6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszym regulaminem, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania, a także ryzyk naruszenia praw lub wolności Klientów lub Użytkowników jest: Kancelaria Radcy prawnego Joanna Obrusznik. Celem skontaktowania się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych udostępniono następujące kanały komunikacji:
1. Kancelaria Radcy prawnego Joanna Obrusznik, ul. Kilińskiego 18/20 lok. 15, 42-200 Częstochowa oraz
2. biuro@radcaslask.pl
7. Dane osobowe Klientów lub Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:
1. świadczenie usług w oparciu o zawarte umowy pomiędzy Kancelarią a Klientem,
2. przygotowanie do zawarcia umowy z Użytkownikiem,
3. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne,
4. świadczenie usług drogą elektroniczną,
5. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań,
6. wykrywanie botów i nadużyć w usługach,
7. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne).
8. Po uzyskaniu zgody, Kancelaria może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników lub Klientów Zaufanym Partnerom, jednakże wyłącznie w celach opisanych w § 6 niniejszego regulaminu. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, w oparciu o zawarte umowy powierzenia, takim jak: dostawcy usług IT, agencje marketingowe, firmy badawcze.
9. Jakiekolwiek dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim będącym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
10. Dane osobowe Użytkowników lub Klientów przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę przechowywane będą przez Administratora w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, z zastrzeżeniem istniejącego po stronie Klientów lub Użytkowników uprawnień w zakresie prawa do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po skutecznym odwołaniu zgody w myśl zdania poprzedniego, Kancelaria przetwarzać będzie dane osobowe wyłącznie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator oraz jakie mogą być kierowane w stosunku do Administratora.
11. Dane osobowe Użytkowników lub Klientów przetwarzane na podstawie umowy zawartej z Administratorem przechowywane będą w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Po wskazanym okresie Kancelaria przetwarzać będzie dane osobowe wyłącznie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator oraz jakie mogą być kierowane w stosunku do Administratora.
12. Okresy przetwarzania danych osobowych wymienione w § 6 ust. 8 i 9 niniejszego regulaminu mogą ulec modyfikacji w zakresie w jakim wymagać tego będą przepisy szczególne, np.: ustawa o rachunkowości.
13. Dane osobowe Użytkowników lub Klientów przetwarzane będą w oparciu o następujące podstawy prawne:
1. w celach marketingowych w tym profilowania i analityki – na podstawie wyraźnej zgody udzielonej w myśl przepisów art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO;
2. w celach świadczenia usług w oparciu o zawarte umowy, przygotowania do zawarcia umowy z Użytkownikiem oraz świadczenia usług drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO jako przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika lub Klienta, przed zawarciem umowy;
3. celem dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań Użytkowników lub Klientów, wykrywania botów i nadużyć w usługach, a także dokonywania pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług – w trybie przepisów art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO.
14. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikom i Klientom przysługują następujące prawa:
1. do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3. do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
4. do przenoszenia danych,
5. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
15. Mając na uwadze zapewnienie indywidualnie dostosowanej oferty, a także w toku procedury zmierzającej do zawarcia lub wykonania umowy oraz w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika lub Klienta Kancelaria może stosować profilowanie rozumiane jako przetwarzanie danych osobowych polegające na ich wykorzystaniu do analiz lub prognoz dotyczących indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika klub Klienta.
16. Kancelaria nie podejmuje decyzji wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub Klienta.

§7
Polityka plików „cookies”
1. Administrator informuje, że na Stronie korzysta on z tzw. plików „cookies” – niewielkich plików tekstowych zapisywanych przez przeglądarkę internetową oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach odwiedzanych przez Użytkownika lub Klienta oraz o ich aktywności. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
2. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika lub Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika lub Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika lub Klienta.
3. Pliki „cookies” mogą zostać zamieszczane przez oraz przekazywane do Zaufanych Partnerów, którzy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich regulacji wynikających z RODO.
4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika lub Klienta. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) – dodatkowe informacje dostępne są na odpowiednich stronach przeglądarek Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.
6. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
7. Administrator korzysta z następujących rodzajów plików „cookies” i innych tego typu technologii, rozróżnianych z uwagi na:
1. czas ich działania:
• sesyjne – pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania;
• stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub Klienta;
1. cel jakiemu służą:
• zapewnienie bezpieczeństwa – wsparcie rozwiązań technicznych przeciwdziałających nadużyciom w serwisach internetowych, w tym na Stronie,
• usprawnienie funkcjonalności Strony – polegające na „zapamiętywaniu” preferencji Użytkownika lub Klienta i służące personalizacji interfejsu;
• określenie wydajności – pozwalają na zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
• tworzenie statystyk;
• dostarczanie treści reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika lub Klienta;
• zapewnienie działania usług i aplikacji – np. pliki uwierzytelniające niezbędne do świadczenia usług wymagających uwierzytelnienia.
8. Inne technologie wykorzystywane przez Administratora dotyczą m. in. sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli oraz anonimowych tagów sieci reklamowych. Wśród rozwiązań technicznych stosowanych przez Administratora znajdują się przede wszystkim:
1. analityka stron www – Google Analytics,
2. tagi remarketingowe – Google AdWords,
3. usługi Pixel Facebook.
9. Powyższe rozwiązania techniczne udostępnianie są przez Zaufanych Partnerów Administratora, z poszanowaniem uprawnień Użytkowników i Klientów wynikających z RODO.

§8
Wtyczki społecznościowe
Celem prowadzenia Strony w sposób bardziej atrakcyjny i umożliwiający większą indywidualizację, Administrator umieszcza na Stronie tzw. „wtyczki społecznościowe” pochodzące z następujących serwisów:
1. Facebook – Strona zawiera pola „Lubię to” lub „Podziel się” powiązane z serwisem Facebook (facebook.com), po skorzystaniu z któregokolwiek z w/w pól Użytkownik lub Klient zostanie przekierowany na stronę logowania serwisu Facebook albo stronę główną konta Użytkownika lub Klienta tego serwisu (jeżeli pozostaje zalogowany w serwisie Facebook). Polityka prywatności Facebook udostępniana jest indywidualnie przez ten serwis.

§9
Warunki świadczenia usług
1. Kancelaria świadczy usługi w zakresie udzielania pomocy prawnej dotyczącej prowadzenia rozwodu, separacji oraz innych postępowań z tym związanych.
2. udzielanie porad prawnych przez wykwalifikowanych prawników posiadających bogate doświadczenie zawodowe, podczas spotkań organizowanych w siedzibie Kancelarii;
3. udzielanie porad/sporządzanie opinii prawnych przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail);
4. konsultacje prawne udzielane podczas rozmów telefonicznych prowadzonych z Klientami;
5. reprezentację Klientów przed Sądem.
6. Świadczenie usług na rzecz Klientów Kancelarii następuje wyłącznie po uprzednim zawarciu pisemnej umowy pomiędzy Klientem a Kancelarią oraz wypełnieniu przez Klienta obowiązków umownych m. in. w zakresie dostarczenia niezbędnych informacji i dokumentów oraz uiszczenia wynagrodzenia należnego Kancelarii.
§10
Cena
1. Cena świadczenia poszczególnych usług przez Kancelarię ustalana jest indywidualnie na etapie sporządzania umowy zawieranej pomiędzy Kancelarią a Klientem i uzależniona jest od specyfiki każdej ze spraw Klienta.
2. Kancelaria zastrzega możliwość oferowania różnych cen świadczonych usług względem każdego z Klientów. Kancelaria przewiduje możliwość stosowania okresowych promocji.
3. Usługa może zostać opłacona:
– za pomocą karty płatniczej,
– za pomocą przelewu bankowego,
– za pomocą przekazu pocztowego,
– gotówką w siedzibie Kancelarii.
4. Kancelaria, działając za pośrednictwem wykwalifikowanych pracowników przed zawarciem każdej z umów, przygotowywać będzie precyzyjną i kompleksową wycenę usług. Sporządzona i przesłana wycena obowiązuje przez okres 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia jej stworzenia.

§11
Koszty dostawy dokumentów
1. Dostawa jest dokonywana za pośrednictwem operatora pocztowego wybranego przez Kancelarię. Koszt dostawy ponosi Klient w oparciu o aktualne cenniki operatora dokonującego dostawy, obowiązujące w dniu nadania przesyłki.
2. Na wyraźne życzenie, a także ryzyko Klienta dostawa może zostać dokonana przez innego wybranego przez Klienta operatora pocztowego, koszt dodatkowy pokrywa Klient.

§12
Czas realizacji zamówienia
Czas realizacji usług objętych zawartymi umowami uzależniony jest od wielu czynników, m.in. od:
1. stopnia skomplikowania sprawy,
2. tempa rozpatrywania spraw przez sądy lub organy administracji,
3. ilości pracy niezbędnej do świadczenia danej usługi,
4. sprawności współpracy prowadzonej pomiędzy Kancelarią a Klientem.

§13
Postępowanie reklamacyjne
1. Klientowi przysługuje uprawnienie do zgłoszenia reklamacji w zakresie realizacji usług przez Kancelarię poprzez skierowanie pisemnej reklamacji na adres siedziby Kancelarii.
2. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne powinny zawierać co najmniej:
– dane pozwalające zidentyfikować Klienta (np. firmę, NIP, imię i nazwisko, osobę uprawnioną do uzyskania odszkodowania, numer rachunku bankowego oraz nazwę Banku),
– dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny),
– nr transakcji/zamówienia, co do którego zgłoszono reklamację,
– zwięzły opis zastrzeżeń co do świadczonych usług.
3. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia doręczenia do Kancelarii prawidłowo sporządzonej reklamacji zgodnie z zapisami § 13 Regulaminu. Powyższy termin może ulec wydłużeniu w sytuacji, gdy specyfika złożonej reklamacji wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Stosowna informacja dotycząca modyfikacji terminu rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana Klientowi.
4. Kancelaria może żądać od Klienta przedłożenia dodatkowych informacji oraz dokumentów poza wymienionymi w § 13 ust. 2 Regulaminu.
5. Wniesienie reklamacji w trybie § 13 Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia przysługującego Kancelarii z tytułu świadczenia usług.

§14
Możliwości odstąpienia Umowy przez Klienta
1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) stosownie za przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) przysługuje uprawnienie do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia jej zawarcia.
2. Zlecając rozpoczęcie wykonania usługi przed terminem 14 dni, o którym mowa w § 14 ust. 1 Regulaminu Klient traci uprawnienie do dostąpienia od Umowy.

§15
Wskazówki techniczne
1. Wykorzystywanie różnego rodzaju przeglądarek internetowych może doprowadzić do powstawania różnic w sposobie prezentowania treści zamieszczonych na Stronie.
2. Cyfrowe przetwarzanie danych wiąże się z prawdopodobieństwem powstawania błędów.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy stale dostępni aby odpowiedzieć na Twoje pytania