ZadzwońDOJAZD

Otwarcie spadku po dniu ogłoszenia upadłości

By Czerwiec 15, 2021 Czerwiec 16th, 2021 Prawo

Jeśli spadkodawca zmarł już po tym jak sąd upadłościowy ogłosił upadłość spadkobiercy, spadek wchodzi do masy upadłości. Skutek ten występuje z mocy samego prawa. Syndyk, ani upadły nie składają w takim przypadku żadnego oświadczenia. Spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.

Może się jednak okazać, że na spadek składają się wierzytelności i prawa wątpliwe co do istnienia lub możliwości ich wykonania. W takim wypadku, spadek może zostać wyłączony z masy upadłości. Ponadto wyłączeniu podlega spadek, w którego skład wchodzą składniki trudno zbywalne albo jeżeli z innych przyczyn wejście spadku do masy upadłości nie byłoby korzystne dla postępowania upadłościowego.

Po wyłączeniu spadku z masy upadłości, oświadczenie o jego przyjęciu lub odrzuceniu składa spadkobierca. Termin do złożenia oświadczenia zaczyna biec od chwili uprawomocnienia się postanowienia o wyłączeniu. W razie przyjęcia, spadek staje się majątkiem upadłego niebędącym częścią masy upadłości.

Otwarcie spadku przed dniem ogłoszenia upadłości

Jeśli śmierć spadkodawcy nastąpiła przed ogłoszeniem upadłości spadkobiercy, sprawy mogą przebiec w dwojaki sposób. Po pierwsze, spadkobierca może zdążyć złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zanim sąd ogłosi wobec niego upadłość. Wówczas losy spadku potoczą się zgodnie z treścią tego oświadczenia. W razie jego przyjęcia, spadek trafi w skład majątku spadkobiercy, a ten z chwilą ogłoszenia upadłości zamieni się w masę upadłości. Z kolei spadek odrzucony, co do zasady, nie znajdzie się w majątku spadkobiercy, a zatem również w masie upadłości.

Gdyby jednak przed ogłoszeniem upadłości spadkobierca nie złożył oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, spadek uważać się będzie za przyjęty do masy upadłości z dobrodziejstwem inwentarza. Zaś złożone po ogłoszeniu upadłości oświadczenie upadłego o odrzuceniu spadku jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości.

Może wystąpić również sytuacja, w którym po złożeniu przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości, lecz przed ogłoszeniem upadłości, zmarł rodzic dłużnika, zostawiając mu w spadku mieszkanie. Dłużnik, nie chcąc tracić mieszkania wskutek jego zlikwidowania w toku postępowania upadłościowego, decyduje się odrzucić spadek, po to, aby mogły przyjąć go jego dzieci.

Gdyby po ogłoszeniu upadłości syndyk powziął informację o odrzuconym spadku, prawdopodobnie wytoczy przeciwko dzieciom upadłego powództwo o uznanie odrzucenia spadku za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. Podstawę do powództwa stanowi art. 1024 Kodeksu cywilnego, który ukształtowany został na wzór skargi pauliańskiej z art. 527 Kodeksu cywilnego, lecz dotyczy stricte tej jednej czynności prawnej w postaci odrzucenia spadku. Przywołany przepis stanowi, że: Jeżeli spadkobierca odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli, każdy z wierzycieli, którego wierzytelność istniała w chwili odrzucenia spadku, może żądać, ażeby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do niego według przepisów o ochronie wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika.

Warto od razu zwrócić uwagę na istotną różnicę w terminach na wytoczenie klasycznej skargi pauliańskiej i powództwa o uznanie odrzucenia spadku za bezskuteczne. Dla skargi pauliańskiej ustawa przewiduje pięcioletni termin, liczony od daty dokonania czynności będącej przedmiotem zaskarżenia. Natomiast uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne można żądać tylko w ciągu sześciu miesięcy od chwili powzięcia wiadomości o odrzuceniu spadku, lecz nie później niż przed upływem trzech lat od odrzucenia spadku (art. 1024 § 2 Kodeksu cywilnego.