Odwołanie darowizny

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych radców prawnych.

Odwołanie darowizny niewykonanej

Darczyńca może odwołać darowiznę, której jeszcze nie wykonał, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania albo bez uszczerbku dla ciążących na nim obowiązków alimentacyjnych (np. darczyńca ciężko zachorował, utracił pracę).

Odwołanie darowizny już wykonanej

Darczyńca może odwołać darowiznę wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Darczyńca jest ograniczony terminem – darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. Za rażąco niewdzięczne zachowanie kwalifikuje się tylko zachowanie polegające na działaniu lub zaniechaniu (nieczynieniu) skierowane bezpośrednio lub pośrednio przeciwko darczyńcy, które oceniając rzecz obiektywnie musi być uznane za wysoce niewłaściwe i krzywdzące darczyńcę.

Natomiast odwołanie darowizny nie wchodzi w grę, gdy darczyńca obdarowanemu przebaczył.

Warunki odwołania darowizny:

– po pierwsze – rażąca niewdzięczność obdarowanego wobec darczyńcy,
– po drugie nie upłynął rok od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o rażącej niewdzięczności obdarowanego,
– oraz darczyńca nie przebaczył obdarowanemu rażącej niewdzięczności.

Rażącą niewdzięczność musi cechować znaczne nasilenie złej woli skierowanej na wyrządzenie darczyńcy krzywdy czy szkody majątkowej. O istnieniu bądź nieistnieniu podstaw do odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności decydują w każdym przypadku okoliczności rozpoznawanej sprawy. (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 02.12.2016 r., sygn. akt I Aca 659/16).

Darowizna może zostać odwołana także wówczas, kiedy wysoce naganne zachowanie się obdarowanego skierowane jest wprawdzie bezpośrednio przeciwko osobie bliskiej darczyńcy, ale dotyka jednocześnie odczuć samego darczyńcy i to w taki sposób, że usprawiedliwia ocenę postawy obdarowanego jako rażąco niewdzięcznej”. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 07.04.1988 r., sygn. akt II CKN 688/97).