Ochrona przedsiębiorstwa dłużnika w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych radców prawnych.

Przepis art. 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2  jest regulacja fundamentalną dla uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Instrument ten pozwala chronić dłużnika przed upadłością oraz przed utratą płynności finansowej. Ochrona trwa od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania.

Należy również przyjąć, że ochrona majątku ulega przedłużeniu aż do prawomocnego zakończenia postępowania, jeżeli wniosek o zatwierdzenie układu zostanie złożony przed terminem 4 miesięcy od dnia obwieszczenia. Wynika to z art. 16 ust. 3 specustwy zgodnie z którym ochrona obowiązuje do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania. Przez zakończenie postępowania należy rozumieć prawomocne zatwierdzenie układu lub prawomocną odmowę zatwierdzenia układu. Trzeba zatem jednoznacznie stwierdzić, iż ochrona majątku trwa nawet po wydaniu przez sąd postanowienia o oddaleniu wniosku o zatwierdzenie układu, aż do czasu uprawomocnienia się tego postanowienia.