Niedopuszczalność egzekucji i wykonania postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia w uproszczonej restrukturyzacji

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych radców prawnych.

Od dnia obwieszczenia nie jest dopuszczalne prowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikowi. Co prawda ustawa nie wskazuje jaka część majątku dłużnika pozostaje pod ochroną, dlatego uznać trzeba że cały majątek dłużnika podlegać będzie ochronie. Wskazać należy, że zakaz obejmuje zarówno kontynuację wszczętych przed obwieszczeniem postępowań egzekucyjnych, które ulegają zawieszeniu jak również zakaz wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych.

Niedopuszczalność dotyczy egzekucji wierzytelności objętych układem z mocy prawa (art. 150 prawa restrukturyzacyjnego). Po zawieszeniu egzekucji nie jest dopuszczalne podejmowanie czynności w postępowaniu egzekucyjnym poza czynnościami zmierzającymi do podjęcia postępowania. Jeśli np. przed obwieszczeniem o otwarciu doszło do przybicia w egzekucji z nieruchomości, ale nie nastąpiło przysądzenie własności, to po otwarciu postępowania uproszczonego wydanie postanowienia o przysądzeniu własności jest niedopuszczalne.

Jeśli po obwieszczeniu wierzyciel złoży wniosek o wszczęcie egzekucji to wniosek powinien zostać przez organ egzekucyjny oddalony. W razie wszczęcia takiego postepowania powinno ono zostać umorzone.

Z dniem dokonania obwieszczenia niedopuszczalne jest wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem.