Nie prowadzisz faktycznie działalności – nie płacisz składek ZUS

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych radców prawnych.

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]

Brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne z prowadzenia działalności jeśli działalność nie była rzeczywiście prowadzona.

Za prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 13 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych należy  rozumieć rzeczywistą działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Wpis w ewidencji działalności gospodarczej (zarejestrowanie) ma natomiast przede wszystkim znaczenie formalne, czyli charakter deklaratoryjny.

Jego istnienie nie przesądza o faktycznym prowadzeniu działalności, ale jedynie prowadzi do domniemania prawnego (art. 234 kodeksu postępowania cywilnego), według którego osoba wpisana do ewidencji jest traktowana jako prowadząca działalność gospodarczą.

Obowiązujące w sprawie przepisy o ubezpieczeniu, obejmują obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą od dnia rozpoczęcia do dnia zaprzestania wykonywania takiej działalności.

Przed wrześniem 2008 roku nie istniała formalno – prawna możliwość zgłoszenia zawieszenia działalności gospodarczej, dlatego też określenie przez samego przedsiębiorcę daty rozpoczęcia działalności gospodarczej wpisywanej do ewidencji powodowało istnienie domniemania faktycznego, że z tą datą działalność gospodarcza została podjęta i była prowadzona, aż do czasu jej wykreślenia z ewidencji. To domniemanie ma znaczenie dowodowe i może być obalone. Natomiast jeśli przedsiębiorca nigdy faktycznie nie prowadził działalności gospodarczej, nie wystawił nigdy ani jednej faktury i mimo zarejestrowanego w CEIDG wpisu nie prowadził aktywnej działalności gospodarczej, to nie powinien zostać objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Zgodnie z utartą linią orzeczniczą Wojewódzkich Sądów Administracyjnych podstawowe znaczenie dla objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym ma fakt rzeczywistego wykonywania lub niewykonywania działalności gospodarczej. Natomiast wywodzenie daleko idących konsekwencji dla prowadzących działalność gospodarczą, z faktu długotrwałego utrzymywania wpisu do ewidencji nie może być uprawnione, gdyż okres prowadzenia działalności wynikający z wpisu do ewidencji może być korygowany ze względu na dowody przedstawione przez osobę, która zaprzecza, iż faktycznie prowadziła działalność w całym okresie objętym wpisem do ewidencji. Nadawanie takiego znaczenia wykazanemu w ewidencji działalności gospodarczej okresowi, bez możliwości jego skorygowania, na podstawie ustaleń faktycznych co do prowadzenia działalności, nie jest zasadne. Zgłoszenie i wpis do ewidencji działalności gospodarczej stanowi jedynie podstawę rozpoczęcia działalności gospodarczej w rozumieniu jej legalizacji i nie jest czynnością tożsamą z podjęciem takiej działalności.

Podobnie stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, który 21 stycznia 2015 roku oddalił kasację Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. NSA powołując się na swoje wcześniejsze wyroki o sygnaturach II GSK 1620/12 oraz II GSK 262/13 wyjaśnił, iż w sprawach takich, jak rozpoznawana, nie ma znaczenia, czy i od kiedy dany podmiot stał się przedsiębiorcą, lecz wyłącznie to, czy faktycznie prowadzi działalność gospodarczą. Dokonując oceny czy prowadzi, czy też nie prowadzi działalności gospodarczej, będącej przesłanką stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, należy uwzględnić wszystkie zgromadzone w sprawie dowody. Zdaniem sądu, jakkolwiek wpis do ewidencji działalności gospodarczej może być traktowany jako okoliczność o istotnym znaczeniu, to jednak nie może być okolicznością decydującą o prowadzeniu przez daną osobę działalności gospodarczej. Dla ustalenia okresów podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego decydujące są okresy faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej, a nie daty dokonania wpisu, bądź wykreślenia

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]