Kredyt hipoteczny i pożyczka hipoteczna po rozwodzie

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych radców prawnych.

Rozwód powoduje powstanie między małżonkami solidarnej odpowiedzialności za długi zaciągnięte w czasie trwania małżeństwa. Większość małżeństw zaciąga podczas trwania związku w celu zakupu nieruchomości kredyt hipoteczny lub pożyczkę hipoteczną.

Rozwiedzeni ze sobą ludzie zazwyczaj solidarnie odpowiadają za długi zaciągnięte wspólnie w czasie trwania małżeństwa. W przypadku kredytu hipotecznego możliwe jest negocjowanie z bankiem przeniesienie obowiązku spłaty na jedną osobę (oczywiście przy spełnieniu określonych przez bank przesłanek i sprawdzeniu zdolności kredytowej byłych małżonków).

Majątek wspólny to  pieniądze, wartościowe przedmioty, pojazdy czy nieruchomości, które małżonkowie zakupili podczas trwania małżeństwa. W skład majątku wspólnego wchodzą także zobowiązania, czyli m.in. pożyczki czy kredyty hipoteczne.

Podział majątku może odbywać się przed sądem lub notarialnie. W pierwszym przypadku jest dzielony według jego stanu z dnia ustania wspólności ustawowej małżeńskiej. Co warto podkreślić sąd dokonuje podziału jedynie aktywów w majątku, pozostawia zatem kwestię pasywów (długów tj. m.in. pożyczek i kredytów) nierozstrzygniętą. Z kolei notariusz przyjmuje oświadczenia stron, zapewniając im większą swobodę w sposobie dokonywania rozdziału, jednak też głównie skupia się na aktywach. O tym kto będzie spłacał pożyczkę lub kredyt decyduje bank. Bank oczekuje zapłaty niezależnie od ustaleń między zadłużonymi byłymi małżonkami. Jednak w razie problemów były współmałżonek ma prawo do roszczenia regresowego w stosunku do tego, który nie płacił swojej części raty.

Planując rozwiązania spłaty zobowiązań po podziale majątku, należy przeanalizować możliwości zarobkowe i zdolność kredytową każdego z małżonków. Może się okazać, że żadna ze stron nie będzie w stanie regulować rat pożyczki czy kredytu. W takiej sytuacji należy rozważyć sprzedaż nieruchomości lub jej wynajęcie. Każde z takich rozwiązań wymaga jednak porozumienia między byłymi małżonkami. Ustalenia między byłymi małżonkami należałoby usystematyzować w odpowiedniej umowie, która pozwoli na zabezpieczenie interesów stron.