Kilka uwag o postępowaniu sanacyjnym

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych radców prawnych.

Postępowanie sanacyjne jest jednym z rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego, szczegółowo przedstawionym w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Łączy ono układ z wierzycielami z działaniami mającymi na celu uzdrowienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Dla przedsiębiorcy, któremu zależy na przeprowadzeniu głębokiej, kompleksowej restrukturyzacji, która obejmie nie tylko zadłużenie względem wszystkich wierzycieli, ale również np. częściową likwidację firmy, ograniczenie jej działalności na rynku, redukcję etatów lub inne zmiany ukierunkowane na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, sanacja jest rozwiązaniem idealnym. Co więcej, działania sanacyjne oraz zawarcie układu z wierzycielami mogą nastąpić w tym przypadku niezależnie od poziomu wierzytelności spornych.

Postępowanie sanacyjne jest wszczynane przez dłużnika, który składa wniosek o otwarcie tego postępowania. Wraz z otwarciem restrukturyzacji zarząd nad majątkiem dłużnika zostaje mu odebrany i przekazany zarządcy wyznaczonemu przez sąd.

W ciągu 30 dni od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zarządca  składa w porozumieniu z przedsiębiorcą plan restrukturyzacyjny.

Po opracowaniu spisu wierzytelności zostaje zwołane zgromadzenie wierzycieli, w celu przeprowadzenia głosowania nad układem.

Sanacja zostaje zakończona z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu z wierzycielami, albo o odmowie zatwierdzenia układu.

W określonych przypadkach postępowanie sanacyjne zostaje umorzone. Jako przykłady sytuacji uzasadniających umorzenie postępowania można wskazać między innymi:

– utratę przez dłużnika zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu oraz zobowiązań, które nie mogą zostać objęte układem,

– niewykonywanie poleceń sędziego – komisarza przez dłużnika

– zachowanie dłużnika wskazujące na to, że układ nie zostanie wykonany.

Sanacja jest szczególnym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego, ponieważ daje dłużnikowi większe pole do działania.

Jako przykład można wskazać możliwość redukcji zatrudnienia na podstawie art. 300 p.r., zgodnie z którym otwarcie postępowania sanacyjnego w sferze praw i obowiązków pracowników i pracodawcy wywołuje tożsame skutki, co ogłoszenie upadłości. Różnica polega jedynie na tym, że uprawnienia syndyka w postępowaniu sanacyjnym wykonuje zarządca.

Poza tym, na podstawie art. 323 ust. 1 p.r. składniki majątku firmy, wchodzące w skład masy sanacyjnej, mogą zostać sprzedane przez zarządcę, za zgodą sędziego – komisarza. Sprzedaż wywołuje skutki takie same, jak sprzedaż dokonana przez syndyka w postępowaniu upadłościowym.

Zarządca może również na podstawie art. 298 ust. 1 p.r. odstąpić od umowy wzajemnej, za zgodą sędziego – komisarza, jeżeli nie została ona wykonana w całości lub części przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego.