Zmiany w zasiedzeniu nieruchomości rolnych

W dniu 5 października 2023 r. weszły w życie zmiany uchylające dotychczasowe ograniczenia dotyczące zasiedzenia własność nieruchomości rolnej.  Uchylony art. 172 § 3 Kodeksu Cywilnego (obowiązujący w okresie od 30.04.2016 r. do 05.10.2023 r.) przewidywał, że nieruchomość rolną (w rozumieniu przepisów ustawy z 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego) przez zasiedzenie mógł nabyć jedynie rolnik […]

Czy inflacja wpływa na wysokość alimentów?

Przepisy nie przewidują możliwości waloryzacji świadczeń alimentacyjnych. Nie oznacza to, że inflacja nie może mieć wpływu na zmianę wysokości alimentów. Zwiększenie się kosztów utrzymania dzieci, w tym wydatków na wyżywienie, leczenie, szkołę oraz zajęcia dodatkowe powoduje, że wcześniej zasądzone alimenty mogą nie wystarczać. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wysokości świadczenia alimentacyjnego […]

Wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym

Kodeks Postępowania Cywilnego w art. 2161 i 2162 przewiduje obowiązek zapewnienia dziecku możliwości wypowiedzenia się w postępowaniu procesowym w sprawach, które go dotyczą. Wysłuchanie małoletniego zmierza jedynie ustalenia stanowiska dziecka w sprawie i nie stanowi czynności procesowej w postępowaniu dowodowym, zatem nie jest równoznaczne z przesłuchaniem w charakterze świadka. Podobne zasady wysłuchania w sprawach dotyczących […]