Sankcja kredytu darmowego – czyli kredyt bez dodatkowych kosztów

Sankcja kredytu darmowego jest uprawnieniem konsumenta do spłaty kredytu bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w przypadkach przewidzianych w art. 45 Ustawy o kredycie konsumenckim. Odnosi się ona wyłącznie do kredytów konsumenckich, a zgodnie z art. 3 ww. ustawy przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej […]

Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym

Zabezpieczenie majątkowe jest przewidzianym w Kodeksie Postępowania Karnego, środkiem przymusu, którego celem jest zabezpieczenie wykonania orzeczenia, które zapadnie w przyszłości w postepowaniu karnym. Jego celem jest zabezpieczenie wykonania grożących kar, środków karnych i innych środków, jakie mogą być orzeczone w sprawie, a także kosztów procesu. Najogólniej mówiąc ma ono zapobiegać ukryciu lub wyzbyciu się przez […]