Niewypłacalność a COVID-19

Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo. W dniu 08.3.2020 r. weszła […]

Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

W sytuacji, w której upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie jest następstwem jej działania wypełniającą hipotezę art. 374 ust. 1 Prawa Upadłościowego ustawodawca sankcjonuje w art. 373 ust. 1 Prawa Upadłościowego jedynie niewykonanie przez przedsiębiorcę ze swej winy obowiązku terminowego zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości – orzekł Sąd Najwyższy (postanowienie SN z 13.12.2019 r., […]

Praca zdalna w okresie COVID-19

W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania tzw. praca zdalna. W dniu 08.3.2020 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 […]

Zwrot prowizji za wcześniej spłacony kredyt

W grudniu 2011 r. weszła w życie ustawa o kredycie konsumenckim, która była implementacją unijnej dyrektywy Nr 2008/48. Artykuł 49 polskiej ustawy stanowi, że jeśli konsument spłaca kredyt konsumencki (nie hipoteczny), to bank musi się z nim rozliczyć, a więc zwrócić proporcjonalną część poniesionych kosztów. Jeśli kredyt zaciągnięty był np. na dwa lata, a spłacony po roku, do klienta powinna wrócić połowa kosztów: odsetek, składek na ubezpieczenie pożyczki (jeśli polisa była dołączona) […]