Kilka uwag o dozorze elektronicznym

Przedmiotem niniejszego artykułu będzie instytucja odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, czyli poza murami zakładu karnego, we własnym domu, czy mieszkaniu. Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jest dla skazanego bardzo korzystne, albowiem umożliwia dalsze wykonywanie pracy, zapewnienie rodzinie środków do życia, utrzymywanie więzi z rodziną, a więc daje wszystko to, co odbiera konieczność odbywania […]

Ustawa lichwiarska działa w starych kredytach

Przerwanie przez wierzyciela przedawnienia przechodzi na nabywcę długu, ale lichwiarskie odsetki już nie. To najważniejszy element w wyroku Sądu Najwyższego. Dłużnik może wystąpić do sądu o pozbawienia wyroku wykonalności na podstawie art. 840 KPC, m.in. kwestionując istnienie długu. Z tej możliwości skorzystali dłużnicy, którzy na podstawie wyroku mieli zapłacić bankowi ponad 200 tys. zł niespłaconego […]

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności może mieć dwojaki charakter: obligatoryjny lub fakultatywny. W pierwszym przypadku w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 150 kodeksu karnego wykonawczego sąd musi odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności. Okolicznościami tymi są choroba psychiczna lub inna ciężka choroba, które uniemożliwiają wykonywanie kary pozbawienia wolności. Kodeks nie precyzuje, o jakie dokładnie […]