Reklamacja wczasów

Od 1 lipca 2018 roku obowiązuje nowa ustawa, zgodnie z którą wszelkie reklamacje związane z usługami świadczonymi przez biura podróży można składać nie przez – jak to było dotychczas – 30 dni, ale przez 3 lata. Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych która weszła w […]

Pozew o zapłatę przeciwko członkowi zarządu sp. z o.o.

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu oraz ewentualnie eksczłonkowie odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Odpowiedzialność jest subsydiarna, czyli uzupełnia odpowiedzialność spółki tak, że wchodzący w skład tego organu za jej zobowiązania odpowiada zastępczo, nie zaś równolegle z samym podmiotem. Odpowiedzialność członków zarządu stanowi zabezpieczenie dla wierzyciela w przypadku niemożności […]

Zachowek a zasady współżycia społecznego

Zachowek jest formą ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy. To majątek, który osoby najbliższe powinny otrzymać od spadkodawcy za jego życia lub po jego śmierci. Spadkodawca może przekazać ten majątek osobom z wykorzystaniem kilku metod: w drodze umowy darowizny, w drodze powołania do dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, czy też w drodze innych rozrządzeń spadkowych – np. […]

Nierówne udziały małżonków po rozwodzie

Co do zasady, udziały małżonków w majątku wspólnym są równe (wnika to bezpośrednio z przepisów). Nie ma bezpośredniego znaczenia kwestia winy w rozkładzie pożycia określona w sprawie rozwodowej. Wyrok wydany przez Sąd Najwyższy o sygn. akt II CSK 337/18, dotyczy sytuacji, w której żona, grając w wielu klubach w Polsce i za granicą, miała wiele […]